ინკოტერმსი

საერთაშორისო კომერციული  ტერმინები  და ინკოტერმსის  წესები, რომელიც გამოქვეყნებულია საერთაშორისო პალატის მიერ (ICC)მიერ, ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო კომერციულ ოპერაციებში. ინკოტერმსის წესებით გათვალისწინებულია სავაჭრო  ტერმინები,  რომელიც უზრუნველყოფს  ტვირთის უსაფრთხო  გადაზიდვას.  ინკოტერმის წესები  აღინიშნება სამი ასოსგან შემდგარი სერიით, რომლებიც ზუსტად განსაზღვრავენ ამოცანებს, დანახარჯებსა და რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია საქონლის ტრანსპორტირებასა და მიწოდებასთან.  
 

ინკოტერმსის წესები მიღებულია და აღიარებულია მრავალი ქვეყნის მთავრობების მიერ საერთაშორისო ვაჭრობის ტერმინების ასახსნელად. ინკოტერმის  წესები  პირველად  გამოქვეყნდა 1936 წელს და შემდეგ იხვეწებოდა პერიოდულად.
მერვე ვერსია „ინკოტერმსი - 2010“ გამოქვეყნდა 2011 წლის 1 იანვარს.  
 

იხილეთ ჩართი

 

EXW  

გადატვირთვა საწარმოდან 

     

FCA  
ტვირთის გადატვირთვა გადამზიდავამდე 

     

FAS  
გადატვირთვა ნავსადგურში გემის გასწვრივ 

     

FOB  
მიწოდება გემის ბაქანზე 

     

CFR  

დანიშნულების ნავსადგურში ტვირთის მიწოდება,  შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი 

     

CIF  

დანიშნულების ნავსადგურში ტვირთის მიწოდება,  შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევის ხარჯი   

  

DAT  
ტერმინალამდე ტვირთის მიწოდება , შეიცავს განბაჟების ხარჯების გარეშე თვითღირებულებას + ტერმინალამდე სატრანსპორტო ხარჯი + ტერმინალალზე ჩამოტვრთვამდე დაზღვევა  

     

DAP  
დათქმულ ადგილამდე ტვირთის მიწოდება განბაჟების ხარჯების გარეშე შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევა ტვირთის ჩამოტვირთვამდე  

     

CPT  
ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი 

     

CIP      
ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე   შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევის ხარჯი    

 

DDP  
ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე გადახდილი საბაჟო გადასახადებით   

    

DDU  
ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე გადაუხდელი საბაჟო გადასახადებით 

 

DEQ  
ტვირთის მიწოდება ნავსადგურში გადახდილი საბაჟო გადასახადებით 

 

DES  

ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ნავსადგურში გემის ბაქანზე 

 

DAF  

ტვირთის მიწოდება საზღვრამდე